Motorverhuur huurvoorwaarden

BEL VOOR BESCHIKBAARHEID: 073-5477770 toestel 1

Huurvoorwaarden motorverhuur

HUYBERS MOTOREN Schijndel hierna te noemen verhuurder.
Onder verhuurder wordt verstaan diegene die het voertuig in huur geeft.
Onder huurder wordt verstaan diegene die in deze huurovereenkomst genoemd staat als huurder/bestuurder ( lees ook: huurster/bestuurster )

1. Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
De huurtermijn eindigt op het moment dat verhuurder het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien deze defect raakt dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan de verhuurder. Indien één van de verzegelingen is verbroken wordt 750 Km per dag in rekening gebracht, plus de reparatiekosten.

2. Verlenging van de huurovereenkomst
Huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt, aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde termijn blijft onderworpen aan de in dit formulier genoemde huurvoorwaarden.

3. Overschrijding van de huurtermijn
Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst gemelde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch door gaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het voertuig weer in bezit is van de verhuurder, met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode dan verhoogd wordt met 50% onverminderd de door de verhuurder te lijden schade en de te maken kosten.

4. Betaling
De schulden van de huurder zijn brengschulden. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd, Voor aanvang van de huurperiode is vooruitbetaling van de huurpenningen als ook betaling van een waarborgsom verplicht.
De ontvangen waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigenrisico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, na inlevering van het gehuurde of na verval van de huurtermijn direct te geschieden. Indien de vordering van de verhuurder desondanks niet direct of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt. indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, de vordering te verhogen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder inbegrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte nader te specificeren buitenrechtelijke kosten.

5. Kosten tijdens huur
Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals o.a. brandstof, tolgelden, parkeren en reiniging voor rekening van de huurder. Het gehuurde dient schoon ingeleverd te worden zoals deze is ontvangen, Eventuele reinigingskosten zijn voor rekening van de huurder.

6. Gebruik van het voertuig
Alleen de met name in deze huurovereenkomst genoemde huurder/bestuurder mag het gehuurde besturen of gebruiken. Het uitlenen of doorverhuren van het voertuig is niet toegestaan.
Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
Huurder is gehouden het voertuig schoon en in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig zonder toestemming te gebruiken voor rijopleidingen, trainingen, wedstrijden, off-road rijden, rijden op een circuit of rijden op onverharde wegen.
Zonder toestemming van de verhuurder mag het voertuig niet naar het buitenland worden gebracht. Het is huurder absoluut niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van de Europese Unie te brengen.

7. Reparaties en onderhoud
De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van huurder en verhuurder. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor rekening van de huurder. Bij vervanging van banden die niet het gevolg zijn van normale slijtage zijn de kosten voor rekening huurder.
De voorrij- en herstelkosten voor tanken van de verkeerde brandstof en/of stil vallen zonder brandstof zijn geheel voor rekening van de huurder.
Onderhoud, reparatie en herstelwerkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd tenzij anders overeengekomen.
Bij gebreken waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn.

8. Verzekering
De verhuurder verklaart dat er ten behoeve van het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen Voor rekening van de huurder die de verhuurder ter zake vrijwaart
blijft even wel, de schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed en/of de schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de politievoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien huurder/bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
Het eigen risico voor zover dit niet is afgekocht.

9. Schade, verlies en diefstal
De verhuurder staat garant dat het gehuurde op het moment van aanvang van de huurperiode in goede staat verkeerd.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig.
In ieder geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekent schade- aangifteformulier.
De huurder van het gehuurde dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of proces-verbaal te doen opmaken.
In geval van schade of motorpech in het buitenland zijn de kosten voor repatriëren (retour bezorgen) van het voertuig voor rekening van de huurder.
Huurder dient het gehuurde te allen tijden goed af te sluiten, indien huurder nalatig is en diefstal tot gevolg heeft, is huurder volledig aansprakelijk voor de schade/dagwaarde van het gehuurde voertuig.
Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies of beschadiging van de bij het gehuurde behorende documenten, zoals kentekenbewijs en grensdocumenten, voor en door verlies en/of beschadiging van sleutels, onderdelen en gereedschappen. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het gehuurde direct te vergoeden. De voorrijkosten, voor bezorging (indien mogelijk) van de reservesleutels, of het ophalen van voertuig, zijn voor rekening van de huurder.

10. Schade van de huurder
Huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde object ten gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of bij een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vergoeding van kosten en schaden, echter tot een maximum van 50,= euro dan wel vervangend vervoer van de verhuurder e.e.a. ter keuze van de huurder.
In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is, heeft huurder
geen recht op vergoeding van kosten en schade of vervangend vervoer of welke kosten dan ook. Voor schade aan lading en/of persoonlijke eigendommen, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk.

11. Bedrijfsschade
De huurder is aansprakelijk voor de door de verhuurder te lijden bedrijfsschade, voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de huurder/ bestuurder.
Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, vermindert evenwel met 10% wegens besparing van op verhuurder drukkende kosten en lasten.

12. Vrijwaring verhuurder
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van op of inzittende of derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake de huurtijd door de
huurder/bestuurder en op of inzittende gepleegde strafbare feiten.

13. Beslag op het voertuig
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

14. Ontbinding van de huur
De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, indien blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode een of meer verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, of faillissement van huurder. bij vestiging in het buitenland van huurder, bij vordering van overheidswege van desbetreffend gehuurd voertuig, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijdse omstandigheden voordoen, waarmee de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.
Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde voertuig te controleren waar deze zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen.
In het geval dat het voertuig door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

15. Aanvullende voorwaarden
Eventueel te vervangen beschadigde onderdelen blijven eigendom van de verhuurder. Indien het schade bedrag hoger uitvalt dan de resterende borgsom dient het verschil direct te worden voldaan.
De schadetaxatie en eventuele reparatie zal geschieden in bij een erkende taxateur, naar keuze van de verhuurder.
Niet vol getankt inleveren van het voertuig is 15,=euro plus de brandstofkosten. Niet schoon inleveren van het voertuig is vanaf 25,=euro reinigingskosten.
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Belangrijk om te weten!

 • Gratis extra slot (verplicht te gebruiken)
 • Geldig Nederlands rijbewijs A en een tweede legitimatie verplicht !!!
 • Alleen de huurder mag de huur motor besturen, andere bestuurders zijn NIET verzekerd.
 • De genoemde huurprijzen zijn incl. btw en incl. verzekering binnen de EU
 • Eigen risico bij schade en/of diefstal bedraagt 1.500,-euro per gebeurtenis.
 • Verlaging van het eigen risico van 1.500- euro naar 750,- euro is mogelijk en kost voor 1 dag 10,- euro, 2 dagen 15,- euro, 3 dagen 20,- euro, 4 of meer dagen 25,- euro.
 • Borgsom vanaf 300/600,- euro – Contant te betalen !!!
 • De borgsom al naar gelang het geschatte risico gebied / starter en/of schade verleden. Als borgsom wordt minimaal gerekend de verwachte huurprijs plus 300/600,- euro. Met navigatie is plus 100,- euro.
 • De motoren met de vermelding 24+ worden uitsluitend verhuurd aan bestuurders met minimaal 24 maanden full-power motorrijbewijs.
 • Huren voor 1 losse dag in het weekend en/of een feestdag kost 16,-euro extra op de dagprijs.
 • Brandstof is voor eigen rekening. Volle tank geleverd, Volle tank retour !!
 • Motor schoon retour zoals ontvangen !! Niet schoon – Reinigingskosten vanaf 25,-euro
 • Je moet vooraf reserveren – Minimaal 12 uur voor aanvang van de huur periode.
 • Bij annulering bent u annuleringskosten verschuldigd, dat is per motor minimaal 20,- euro en 40,- euro bij 5 dagen voor aanvang en 1x daghuur bij 24 uur voor aanvang.
 • Een reservering willen verplaatsen, wordt gezien als een annulering met een nieuwe boeking, u bent dan de annuleringskosten verschuldigd.
 • Wij reserveren maximaal 3 maanden voor uit. Bij het reserveren van meerdere motoren wordt een aanbetaling vooraf gevraagd.
 • Het bij huren van een helm en/of motorjas is mogelijk, van maat XS tot XL voor 5,00 euro per dag per stuk.
 • Heeft u nog vragen ? Bel ons even voor overleg, Wij zijn u graag van dienst.
Terug naar vorige pagina